INFORMATIEVE NOTA OVER DE VERANDERINGEN IN 2022 OP HET VLAK VAN DE IDENTIFICATIE EN HET HOUDEN VAN PAARDACHTIGEN

Beste mevrouw/mijnheer,

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van 21 juni 2021 is er momenteel meer gedetailleerde informatie over de nieuwe regels betreffende de identificatie en het houden van paardachtigen beschikbaar.

Deze regels die voortvloeien uit de nieuwe Europese wet, hebben als doel om de gezondheidsnormen en de veiligheid van de voedselketen te versterken.

De registratie van de plaatsen waar paardachtigen worden gehouden

Vanaf 9 februari zullen zowel particuliere als professionele verantwoordelijken van een plaats waar paardachtigen worden gehouden deze plaats (weide of gebouw) via de website www.horseid.be/extranet moeten registreren.

Deze verplichte registratie maakt het, indien nodig, mogelijk om alle paardachtigen op te sporen die in contact zijn geweest met een paard of ezel met een gereglementeerde ziekte.

Op het einde van de overgangsperiode van 6 maanden zal de houder zijn veulen niet meer kunnen laten identificeren als de plaats waar het wordt gehouden niet is geregistreerd. Je bent als houder van het dier dan in overtreding met de wetgeving en kan met sancties worden bestraft. Jouw paard of ezel mag dan niet weggegeven, verkocht of geslacht worden.

Het bijhouden van een register met de aanwezige paardachtigen

De verantwoordelijke van een plaats waar paardachtigen worden gehouden, zal ook een register met alle paarden en ezels moeten bijhouden die in zijn inrichtingen aanwezig zijn. Er zijn verschillende registermodellen op de website van de Belgische Confederatie voor het Paard beschikbaar.

Via dit register is het mogelijk om te allen tijde te weten welke paardachtigen in de inrichting aanwezig zijn of er zijn geweest, steeds met het doel om in geval van ziekte de plaatsen te kunnen traceren waar de paarden en ezels verblijven of verbleven hebben.

Gebruik van nieuwe modellen van identificatiedocumenten

Na 28 januari zullen er nieuwe paspoortmodellen  worden gebruikt voor nieuw geïdentificeerde ezels en paarden. De eerste delen met de gezondheidsinformatie zijn aangepast en de veiligheidsvoorschriften zijn aangescherpt. De vroegere documenten die vóór 2022 afgeleverd zijn, blijven evenwel geldig.

Een paard of ezel kan niet worden verplaatst, verkocht of weggegeven zonder identificatiedocument.

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit

Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is de enige reden om een paard of ezel uit te sluiten voor de voedselketen de toediening van bepaalde geneesmiddelen.

De toepassing van de wetgeving betreffende de identificatie en het houden van paardachtigen wordt toevertrouwd aan de Belgische Confederatie voor het Paard.

De FOD Volksgezondheid heeft zijn verantwoordelijkheid voor de identificatie van paardachtigen aan de Belgische Confederatie voor het Paard toevertrouwd.  BCP is verantwoordelijk voor het beheer van de centrale databank voor de paarden en ezels (HorseID), de registratie van de plaatsen waar de paarden en ezels worden gehouden, de inzameling, het beheer en de correctie van de gegevens betreffende de identificatie en de registratie van de paardachtigen, de exploitanten en de inrichtingen in HorseID.

De fokvereniging zal de identificatiedocumenten van de paardachtigen die moeten worden ingeschreven in een stamboek evenwel moeten blijven afleveren.

Voor meer informatie over de registratieprocedure, ga naar CBCBCP

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV