Reglementen

Kunstmatige Inseminatie

Uittreksel Foktechnisch Reglement Hoofdstuk 6 – Art. 3. Kunstmatige inseminatie

Elke hengst die geregistreerd en gekeurd werd bij BAPS ontvangt op verzoek een licentie voor inseminatie; BAPS is verantwoordelijk voor het doorgeven van de nodige foktechnische certificaten aan de bevoegde instanties op hun verzoek.
Alleen gekeurde hengsten kunnen gebruik maken van kunstmatige inseminatie.
Veulens geboren uit kunstmatige inseminatie, kunnen zonder beperkingen worden geregistreerd.
Klonen is verboden, alsook elke methode van in-vitrofertilisatie.

Genetic modification, gene editing and gene doping

  1. It is a mandatory WAHO rule that any Arabian horse of any age which has been subject to any form of genetic modification at the embryo stage or later must not be registered under any circumstances.
  2. It is an mandatory WAHO rule that the progeny of any Arabian horse which was subject to any form of genetic modification at the embryo stage of later must not be registered under any circumstances.
  3. It is a mandatory WAHO rule that any Arabian horse of any age which has been conceived using genetically modified gametes must not be registered under any circumstances.
  4. It is a mandatory WAHO rule that the progeny of any Arabian horse which was conceived using genetically modified gametes must not be registered under any circumstances.

 

 

Verplichtingen bij de handel in paardensperma

Verplichtingen die gelden bij de handel in paardensperma (Departement Landbouw en Visserij) :

Op verzoek van Ir. Mevr. A. De Praeter van het Vlaamse Overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling brengen wij de fokkers hierbij op de hoogte van de verplichtingen die gelden bij de handel in paardensperma:

Bij de handel in paardensperma gelden er voorwaarden voor de centra waar het sperma gewonnen of opgeslagen wordt en voor de hengsten zelf.

1. Voorwaarden waaraan de centra moeten voldoen

Die voorwaarden verschillen naargelang het centrum een erkenning heeft voor het winnen of opslaan van paardensperma dat bestemd is voor de intracommunautaire (en de internationale) handel, voor de handel binnen het Gewest of naar een ander Gewest in België.

A. Paardensperma dat bestemd is voor verzending naar een andere Europese lidstaat, of afkomstig is uit een andere Europese lidstaat, moet:

a) afkomstig zijn van een centrum dat erkend is volgens de Europese voorschriften; de lijst van de EU-erkende centra in België en in de omringende lidstaten kan geraadpleegd worden via de internet-site http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm .

b) vergezeld zijn van het fokkerijcertificaat: dit omvat een luik m.b.t. de spermaleverende hengst, ingevuld door het stamboek dat de hengst heeft goedgekeurd voor de dekdienst en een luik m.b.t. de dosissen sperma, ingevuld door de houder van het EU-erkend centrum.

c) vergezeld zijn van het gezondheidscertificaat: het gezondheidscertificaat wordt gefinaliseerd door de officiële dierenarts. Voor de certificering van paardensperma dat vanuit België vertrekt, is dit een dierenarts verbonden aan het Federaal Agentschap van de Veiligheid van de Voedselketen. De adressenlijst is verkrijgbaar op het secretariaat van BAPS of kan geraadpleegd worden via de internet-site: http://www.favv.be/pce/

B. Paardensperma dat in Vlaanderen gewonnen of opgeslagen werd voor verzending naar een bestemmeling in het Vlaams Gewest:

a) moet afkomstig zijn van een centrum dat door de bevoegde Vlaamse minister werd erkend voor het winnen of opslaan van sperma volgens de voorschriften in titel VIII van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 .

De lijst van de in Vlaanderen erkende centra kan geraadpleegd worden op de internet-site: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=251#Erkende onder de benaming “winning van sperma voor de nationale handel” en “opslag van sperma voor de nationale handel” .

Merk op dat de centra die erkend zijn voor winning of opslag van sperma voor de intracommunautaire handel eveneens sperma mogen verzenden naar een bestemmeling in Vlaanderen.

Elke dosis sperma die in de handel komt, moet voorzien zijn van een etiket waarop de naam van het centrum of het erkenningsnummer, de identiteit van de spermaleverende hengst en de datum van de winning is vermeld.

b) Op vraag van de koper moet het erkende centrum het fokkerijcertificaat zoals in A. b) bezorgen.

De koper kan aan het erkende centrum ook een eenvoudig begeleidend document vragen. Dat document mag enkel gebruikt worden voor sperma dat binnen het Vlaams Gewest wordt verhandeld. De informatie op het document moet gebaseerd zijn op de gegevens in het EU-paspoort van de spermaleverende hengst.

Een gezondheidscertificaat is niet vereist.

C . Paardensperma dat in Wallonië gewonnen of opgeslagen werd voor verzending naar een bestemmeling in het Waals of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

a) moet afkomstig zijn van een centrum dat door de bevoegde Waalse minister werd erkend volgens de voorschriften in afdeling VI. van het Koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen.

De lijst van de in Wallonië erkende centra kan geraadpleegd worden op de internet-site:http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/ecrire/Qualite/Documents/ListeCentresAgreesSecteurChevalin2008.pdf.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er geen centra erkend.

Merk op dat de centra die erkend zijn voor winning of opslag van sperma voor de internationale handel eveneens sperma mogen verzenden naar een bestemmeling in Brussel of Wallonië.

Elke dosis sperma die in de handel komt, moet voorzien zijn van een etiket waarop de naam van het centrum of het erkenningsnummer, de identiteit van de spermaleverende hengst en de datum van de winning is vermeld.

b) moet vergezeld zijn van een zoötechnisch oorsprongs-en identificatiecertificaat. .

Een gezondheidscertificaat is niet vereist.

D . Paardensperma dat in Vlaanderen gewonnen of opgeslagen werd voor verzending naar een bestemmeling in het Waals of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , moet

a) afkomstig zijn van een centrum dat door de bevoegde Vlaamse minister werd erkend voor het winnen of opslaan van sperma volgens de voorschriften in titel VIII van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 .

De lijst van de in Vlaanderen erkende centra kan geraadpleegd worden op de internet-site: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=251#Erkende onder de benaming “winning van sperma voor de nationale handel” en “opslag van sperma voor de nationale handel” .

Merk op dat de centra die erkend zijn voor winning of opslag van sperma voor de intracommunautaire handel eveneens sperma mogen verzenden naar een bestemmeling in Bussel of Wallonië .

Elke dosis sperma die in de handel komt, moet voorzien zijn van een etiket waarop de naam van het centrum of het erkenningsnummer, de identiteit van de spermaleverende hengst en de datum van de winning is vermeld.

b) vergezeld zijn van het fokkerijcertificaat zoals in A. b).

Een gezondheidscertificaat is niet vereist.

E . Paardensperma dat in Wallonië gewonnen of opgeslagen werd voor verzending naar een bestemmeling in het Vlaams Gewest , moet

a) afkomstig zijn van een centrum dat door de bevoegde Waalse minister werd erkend volgens de voorschriften in afdeling VI. van het Koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen.:

De lijst van de centra die in het Waals Gewest zijn erkend, kan geraadpleegd worden op de internet-site:http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/ecrire/Qualite/Documents/ListeCentresAgreesSecteurChevalin2008.pdf. onder de benaming “récolte de semences pour le commerce national”.

Merk op dat de centra die erkend zijn voor de internationale handel (récolte de semences pour le commerce international) eveneens sperma mogen verzenden naar een bestemmeling in Vlaanderen .

Elke dosis sperma die in de handel komt, moet voorzien zijn van een etiket waarop de naam van het centrum of het erkenningsnummer, de identiteit van de spermaleverende hengst en de datum van de winning is vermeld.

b) vergezeld zijn van het fokkerijcertificaat zoals in A. b).

Een gezondheidscertificaat is niet vereist.

2. Voorwaarden waaraan de hengsten moeten voldoen

Hier geldt het principe dat alleen hengsten, die tot de voortplanting zijn toegelaten (= goedgekeurd zijn voor de openbare dekdienst) door een vereniging of organisatie van fokkers die erkend is voor het bijhouden van een paardenstamboek, merries mogen dekken die toebehoren aan derden.

Dat principe is geldig:

– in de 3 Belgische Gewesten

– voor de handel in paardensperma

– voor hengsten die tot de voortplanting werden toegelaten door een vereniging of organisatie van een andere EU-Lidstaat of een ander land.