Reglementen

Dekcertificaten

Uittreksel Foktechnisch Reglement – Hoofdstuk 6 – Art. 2. Dekkingen

§1.  Dekking

1. Om toegelaten te worden tot de dekking dient de hengst goedgekeurd te worden op één van de jaarlijkse BAPS keuringen.

2. De praktische gegevens betreffende de keuring en de dekdienst zijn samengebracht  in een “Reglement voor hengstenkeuring” opgesteld door de Raad van Bestuur van BAPS vzw. Dit reglement zal eveneens alle beslissingen van de Algemene Vergadering hieromtrent bevatten.

3. Paardenpunt Vlaanderen geeft de fokcertificaten uitgegeven door BAPS uit aan de eigenaar.

§2.  Privaatdekking: niet-gekeurde hengsten

1. Een privaatdekking is een dekking van een merrie door een hengst, ingeschreven in het  BAPS. Beide paarden zijn eigendom van dezelfde eigenaar. De hengst is niet gekeurd.

2. De hengst en de merrie dienen gedurende 6 maanden vóór de dekking eigendom te zijn van de aanvrager.

3. Indien hengst, merrie of beiden geïmporteerd werden en de importprocedure is nog niet afgehandeld, zal de datum op het WAHO-exportcertificaat (Date transfer of ownership) in acht genomen worden om de termijn van 6 maanden te bepalen.

4. De aanvraag voor een privaatdekking zal gericht worden aan BAPS vzw door middel van het aanvraagformulier “aanvraag private dekking” te downloaden op www.arabianhorse.be of via het secretariaat van BAPS vzw.

5. BAPS vzw zal een toelating tot privaatdekking sturen aan de eigenaar.

6. De dekking mag niet plaatsvinden vooraleer BAPS vzw zijn schriftelijke toelating heeft gegeven.

7. Het DNA van de hengst, ingeval het een Arabische volbloed of een Belgian Pinto Arabian hengst betreft,  dient vóór de dekking bepaald te worden.

§3.  Accidentele dekking: niet-gekeurde hengsten

1. Een accidentele dekking is een dekking die:

• heeft plaatsgevonden tussen een hengst die niet gekeurd is en een merrie van dezelfde eigenaar, maar dewelke 6 maanden voor de dekking nog NIET aan hem toebehoorde, of

• heeft plaatsgevonden tussen een hengst die niet gekeurd is en een merrie van een andere eigenaar.

2. De aanvraag voor regularisatie van een accidentele dekking zal gericht worden aan BAPS vzw aan de hand van het aanvraagformulier “aanvraag accidentele dekking”, te downloaden op www.arabianhorse.be. Het formulier “aanvraag accidentele dekking” kan ook verkregen worden bij BAPS vzw.

3. Nadat BAPS vzw de aanvraag voor accidentele dekking ontvangen heeft, maakt het BAPS-secretariaat een dekcertificaat op naam van beide paarden. Dit document zal ook dienen als geboortebericht voor het veulen.