ALGEMENE VERGADERING

Beste leden,

De Raad van Bestuur dankt jullie allen voor de talrijke deelname aan de Algemene Ledenvergadering 2020 van BAPS vzw.   Wij danken jullie dan ook voor het vertrouwen dat jullie, ook in deze uitdagende tijden, in ons stellen.

Over alle agendapunten werd positief gestemd. 

Wat de verkiezing van een nieuw bestuurslid betreft,  verwelkomen wij graag  de heer Koenraad Detailleur.

Hij neemt de plaats in van de heer Gerard Oben, die zich niet opnieuw herkiesbaar heeft gesteld.  We willen Gerard hierbij bedanken voor zijn welwillendheid en grote beschikbaarheid ten dienste van het BAPS.

Wij wensen jullie allemaal een positief 2021 toe en hopen dat we elkaar dan weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Voor de Raad van Bestuur,

De voorzitter

De secretaris

______________________________________________________________________________

STEMBILJET VOOR DE ALGEMENE VERGADERING BAPS vzw 2020

Indien u, wegens vertragingen bij de post, nog niet kon stemmen, zenden wij u een tweede stembiljet met een nieuwe uiterste datum voor terugzending.  Slechts één stembiljet per lid wordt aanvaard.

Overeenkomstig de statuten van de vzw heeft elk effectief lid recht op één stem.  Gelet op het thans toegepaste stemsysteem omwille van covid-19 is er geen stemming mogelijk bij volmacht.  Enkel de gerechtsdeurwaarder controleert de stemmen, zodat de stemming anoniem blijft voor de leden en de bestuurders van het BAPS.

Uiterste datum voor terugzending van het stembiljet : 24.11.2020 (de postdatum geldt als bewijs)

De resultaten zullen worden gepubliceerd op de website www.arabianhorse.be van het BAPS vzw.