ALGEMENE VERGADERING

STEMBILJET VOOR DE ALGEMENE VERGADERING BAPS vzw 2020

BULLETIN DE VOTE A L’ASSEMBLEE GENERALE SBCA asbl 2020

Au cas où en raison des retards de la poste vous n’avez pas encore pu voter, nous envoyons un second bulletin avec une nouvelle date limite.  Seul un bulletin par membre sera accepté.

Indien u, wegens vertragingen bij de post, nog niet kon stemmen, zenden wij u een tweede stembiljet met een nieuwe uiterste datum voor terugzending.  Slechts één stembiljet per lid wordt aanvaard.

Overeenkomstig de statuten van de vzw heeft elk effectief lid recht op één stem.  Gelet op het thans toegepaste stemsysteem omwille van covid-19 is er geen stemming mogelijk bij volmacht.  Enkel de gerechtsdeurwaarder controleert de stemmen, zodat de stemming anoniem blijft voor de leden en de bestuurders van het BAPS.

Conformément aux statuts de l’asbl un membre effectif a droit à un vote.  Etant donné le mode de scrutin dû à la Covid-19, il n’y a pas de vote par procuration.  Seul l’huissier de justice vérifie les votes, de sorte que le vote reste anonyme pour les membres et les administrateurs du SBCA.

Uiterste datum voor terugzending van het stembiljet : 24.11.2020 (de postdatum geldt als bewijs)

Date limite de retour du bulletin de vote : 24.11.2020 (le cachet de la poste faisant foi)

De resultaten zullen worden gepubliceerd op de website www.arabianhorse.be van het BAPS vzw.

Les résultats seront publiés sur le site web www.arabianhorse.be du SBCA asbl.